Xiaoqian Wang

Postdoctoral Researcher in Statistics
   Xiaoqian.Wang@monash.edu
   https://xqnwang.rbind.io/
   @Xia0qianWang
   @xqnwang
   Google scholar

Interests:
  • time series forecasting
  • data analysis
  • distributed computing
  • ctatistical modeling